KAJ JE RAČUNOVODSTVO?

Računovodstvo je del informacijske funkcije v podjetju. To pomeni, da se v računovodstvu zbirajo in beležijo poslovni dogodki, ki so zabeleženi na ustreznem dokumentu.
Knjiženje teh poslovnih dokumentov v poslovne knjige opravlja knjigovodstvo, ki je del računovodstva. Torej RAČUNOVODSTVO je širše od KNJIGOVODSTVA.

Računovodstvo je sestavljeno iz:

  • računovodskega predračunavanja (planiranja),
  • knjigovodstva (beleži pretekle podatke),
  • računovodskega analiziranja (kazalniki, bonitete),
  • računovodskega nadziranja (nadzor in kontrola),
  • računovodskega informiranja (informiranje notranjih in zunanjih uporabnikov)

NAČINI VODENJA POSLOVNIH KNJIG

Poslovne knjige se v računovodstvo vodijo:

  • Po sistemu enostavnega knjigovodstva (vodenje knjige prihodkov in odhodkov),
  • Po sistemu dvostavnega knjigovodstva (vodenje glavne knjige in vseh ostalih pripadajočih pomožnih knjig).

Naše podjetje knjiži vse partnerje po sistemu dvostavnega knjigovodstva, ne glede na število in vsebino knjižb. Z dvostavnim knjigovodstvom našim strankam podamo tako vse informacije (vodenje saldakontov, bančnih izpiskov, knjiga prejetih in izdanih računov, …), katere potrebujejo za vodenje podjetja.

Naše podjetje pa svojim partnerjem ponuja tudi ONLINE sistem za vodenje podjetja; izbiro prepuščamo njim.

SODOBEN SISTEM ZA VODENJE POSLOVANJA

Našim partnerjem ponujamo najsodobnejši poslovni sistem za vodenje poslovanja.

Je rešitev v oblaku, ki nam (računovodskemu servisu) in vam (poslovnemu partnerju) zagotavlja učinkovito spremljanje poslovanja in enostavno medsebojno sodelovanje. Rešitev AccountingBox vključuje tudi inteligentni sistem za avtomatski zajem podatkov in virtualno poslovno asistenco, ki podjetniku pomaga pri delu, tudi če ni računovodski strokovnjak.