Novi paket protikoronske pomoči (PKP 6) je prinesel tudi ukrep subvencioniranja fiksnih stroškov. Če ste med tistimi, ki vam bodo prihodki med oktobrom in decembrom upadli za vsaj 30 odstotkov zaradi COVID-19, potem vam bo država subvencionirala del fiksnih stroškov. Za to boste lahko zaprosili z vlogo na eDavkih, ki jo morate oddati do konca leta, na voljo pa bo predvidoma 17. decembra.

V nadaljevanju razlagamo, kdo je do tega ukrepa upravičen, kako do subvencioniranja ter koliko stroškov država subvencionira. Če pa imate še kakršnokoli vprašanje, povezano s to subvencijo ali drugimi oblikami pomoči, mi lahko pišete na samo@ultra-as.si

1. Kdo je upravičen do tega ukrepa?

Do pomoči bodo upravičene pravne ali fizične osebe, ki so bile za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirane najpozneje 1. septembra 2020 in imajo vsaj enega redno zaposlenegana dan uveljavitve zakona.

Do ukrepa so upravičeni tudi samozaposleni, ki bodo na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe (enoosebni d. o. o.) in bodo na dan uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Še ena izmed »omejitev« za upravičenost je, da 31. decembra 2019 niste bili podjetje v težavah.

Do subvencioniranja pa niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov. Do ukrepa prav tako niso upravičena tista podjetja, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in imajo več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge.

2. Katere pogoje je treba izpolnjevati?

Poleg tega, da zaradi COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti, ali jo opravljate v zmanjšanem obsegu, je še eden izmed pogojev, da vam bodo prihodki od prodaje v zadnjem letošnjem četrtletju upadli za vsaj 30 odstotkov glede na isto obdobje lani. Hkrati morate zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

3. Za katero obdobje bo subvencioniranje fiksnih stroškov veljalo?

Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra do 31. decembra. Vlada bo sicer lahko s sklepom ta ukrep podaljšala še za šest mesecev.

4. Koliko stroškov bo država subvencionirala?

Poenostavljeno povedano bo država subvencionirala stroške tako, da bo:

  • tistim, ki so jim prihodki v zadnjem četrtletju 2020 upadli od 30 do 70 odstotkov, povrnila 1,8 odstotka prihodkov od prodaje za leto 2019 (oziroma 0,6 odstotka na mesec v upravičenem obdobju od oktobra do decembra),
  • tistim, ki so jim prihodki v zadnjem letošnjem četrtletju upadli za več kot 70 odstotkov, pa povrnila 3,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 (oziroma 1,2 odstotka na mesec v upravičenem obdobju od oktobra do decembra).

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od datuma registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na isto obračunsko obdobje.

Seveda je tu nekaj omejitev. Subvencija ne more biti več kot:

  • tisoč evrov na mesec na zaposlenega, ki je zaposlen za nedoločen čas, oziroma tisoč evrov na samozaposlenega ali družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda;
  • 70 odstotkov čiste izgube upravičenca, ki je srednje ali veliko podjetje v upravičenem obdobju;
  • 90 odstotkov čiste izgube upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje v upravičenem obdobju;
  • 800 tisoč evrov skupaj z drugimi prejetimi pomočmi za upravičence, ki so bili registrirani od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020.

5. Kako do subvencioniranja stroškov?

Za subvencioniranje fiksnih stroškov boste zaprosili z oddajo izjave na eDavkih. Ta bo na voljo predvidoma od 17. decembra. Oddati jo bo treba najpozneje do 31. decembra. Časa bo torej dva tedna.

6. Kdaj bodo izplačila?

Izplačilo bo v enkratnem znesku, in sicer najpozneje 20. januarja 2021.

7. Kaj pa, če se izkaže, da so prihodki upadli za manj kot 30 odstotkov?

Upravičenost se bo preverjala za nazaj, torej vlogo oddate na podlagi ocene upada. Če boste pomoč uveljavljali, pa se bo na koncu izkazalo, da niste izpolnjevali pogojev ali ste zahtevali prevelik znesek pomoči, boste morali pomoč vračati. O tem boste morali Furs obvestiti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna (načeloma je to konec marca). Pomoč bo treba vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Dodaj odgovor