24.03.2020

Po izpeljanih najnujnejših korakih za upočasnitev in zajezitev epidemije koronavirusa je vlada včeraj predstavila smernice protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Protikorona paket tako vsebuje ukrepe za ohranjanje delovnih mest, za izboljšanje socialnega položaja ljudi, za pomoč samozaposlenim, za ohranitev delovanja podjetij, za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Vlada je prav tako pripravila smernice in ukrepe, ki bodo v pomoč kmetijstvu.

V nadaljevanju naštevamo nekatere glavne poudarke protikorona paketa:

UKREPI ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST:
–  prispevke zaposlenih, ki so na čakanju (tako v zdravstveno kot pokojninsko blagajno), bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo
– nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec
– zaposleni in aktivirani v kritičnih dejavnostih v času epidemije bodo preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve nagrajeni z od 10 do 200% osnovne plače
– vlada podaja priporočilo delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop nagrajevanja tistih, ki so v času epidemije izpostavljeni in ohranjajo nujno proizvodnjo v tem času. Država oz. proračun bo največji meri te izdatke povrnil, ko bomo dobili podatke o bodočem možnem obsegu teh izplačil

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA LJUDI:
– upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa
– status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo, ipd.), bo izenačen s statusom delavcev na čakanju
– delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne pripada nadomestilo za brezposelnost
– javnih storitev, ki se ne izvajajo, gospodinjstva v tem času tudi ne plačujejo (npr. položnica za vrtce)

UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE:
– samozaposleni bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače
– prispevke v tem obdobju za njih vplačuje država 
– do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine

UKREPI ZA OHRANITEV DELOVANJA PODJETIJ:
– prispevke za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo. S tem se razbremeni plače.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ IN POMOČ ZNANSTVENO RAZISKOVALNIM PROJEKTOM ZA BOJ Z EPIDEMIJO:
– vzpostavi se garancijska shema (t.i. “finančni top”), ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij
– država zagotovi dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo
– zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike
– plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni
– del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa

UKREPI V SMISLU ZNIŽANJA SEJNIN IN PLAČ IN OPROSTITEV PLAČILA DISTRIBUCIJE:
– sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov
– vse funkcionarske plače na državni ravni se znižajo za 30 % za čas trajanja epidemije
– sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30 % funkcionarskih plač za čas krize.
– oprostitev plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV za regionalne in druge televizije.

UKREPI ZA POMOČ KMETIJSTVU:
– oboleli nosilec ali član kmetijskega gospodarstva bo prejel nadomestilo v višini 80% minimalne plače. Odpisali se mu bodo tudi prispevki, ki se štejejo kot plačani
– do odloga plačila prispevkov (do dveh let) bodo opravičeni nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva
– plačilo dajatve za katastrski dohodek se zniža za 50 %
– nadomestilo zaradi izpada odhodka na kmetiji
– ribiči so upravičeni do nadomestil plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 %
– zniža se plačilo vodnega povračila v višini 40 % za gojitelje vodnih organizmov

Dodaj odgovor